Burenhinder? Foutloze aansprakelijkheid, artikel 544 B.W.

burenhinder nabuurschap foutloze aansprakelijkheid schade artikel 544 BW

Uit de storing van het eigendomsgenot van een ander persoon kan de plicht ontstaan om tot schadevergoeding over te gaan.

Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:
"Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen."

Artikel 544 B.W. is nu vervangen door artikel 3.101 B.W. (nieuwe wet vanaf 01/09/2021)
klik hier voor MEER INFO ...

Verstoringen van het evenwicht onder eigenaars stelt zich veelvuldig bij de uitvoering van openbare werken.

  • De aannemer voert het werk correct uit,
  • ​de opdrachtgever geeft de juiste instructies,
  • de architect maakt de juiste plannen
    en toch zijn er mensen die schade lijden.

Klassieke problemen zijn barsten in woningen bij het uitvoeren van grote wegenwerken of graafwerken.
De schadelijder ondervindt echter ernstige problemen om een fout aan te tonen bij de tegenpartij.
Vandaar dat de vordering tot schadevergoeding dikwijls gebaseerd zal zijn op artikel 544 B.W. (foutloze aansprakelijkheid)

De gehoudenheid tot schadevergoeding voor burenhinder rust in de eerste plaats op de eigenaar (bouwheer).
Deze kan door een loutere overschrijding van de "normale burenhinder" tussen de naburige eigenaars, zelfs zonder een "fout" te hebben begaan, verplicht worden tot het vergoeden van de schade.
Of de hinder abnormaal is in die zin dat deze een verbreking van het evenwicht met zich brengt, wordt overgelaten aan het soevereine oordeel van de rechtbank.

Maar in het algemeen wordt beschouwd dat hinder zoals stof, vibraties, geluid,..., normale burenhinder uitmaakt doch dat iedere aantasting van de fysische integriteit van het naburig pand (barstvorming, waterinfiltratie,...) beschouwd dienen te worden als abnormale hinder die dus aanleiding kan geven tot een schadevergoedingsverplichting.

De aansprakelijkheid die berust op artikel 544 B.W. is een vorm van objectieve aansprakelijkheid waarbij de fout niet moet aangetoond worden.
Deze aansprakelijkheid berust bij de eigenaar van de grond maar kan contractueel overgedragen worden op de aannemer, zijnde de hoofdaannemer of de onderaannemer(s).

OPGELET: VANAF 01/09/2021 NIEUWE WET VAN TOEPASSING: art. 3.101 B.W.
Zie nieuw artikel: Bovenmatige BURENHINDER artikel 3.101 van het NIEUW Burgerlijk Wetboek

bouwexpert expert brandexpert woning expert

Uw eigen BOUWEXPERT of tegenexpert?

Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen tegenexpert.
 


Laat u begeleiden stap voor stap
zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft!
Een tegenexpert zal u helpen om de geleden schade te begroten.

Het ereloon van uw eigen privé expert zal ten laste genomen worden in het kader van uw waarborg "Rechtsbijstand" overeenkomstig de algemene voorwaarden.

Graag meer info
 

Lees ook:

Buur wil kraan in je tuin zetten om een nieuwe veranda te zetten. Mag dat?
Mag de buurman in je tuin komen?
Bouwen - Voorlopige oplevering en definitieve oplevering
Burenhinder? Foutloze aansprakelijkheid, artikel 544 B.W.
Nieuwe wet vanaf 01/09/2021: Bovenmatige BURENHINDER artikel 3.101 van het NIEUW Burgerlijk Wetboek
10 jaar aansprakelijk voor LICHTE VERBORGEN GEBREKEN ???
Tienjarige aansprakelijkheid voor gebreken die de stabiliteit in het gedrang brengen
 

Wacht niet, stel je vraag nu al!
 

bemiddelaar schadebemiddelaar bemiddeling schadebemiddeling

Onze specialisten kunnen je verder helpen met een
GRATIS ONLINE ADVIES

Vraag nu al vrijblijvend advies over "aansprakelijkheid", "verkeersongevallen", "verzekeringsdossier", "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "tussenkomst van mijn verzekering", "boete", "dagvaarding voor de politierechtbank"

Neem contact op ...