De blijvende schade - vergoeding in gemeen recht - volgens de indicatieve tabel - lichamelijke schade bij een verkeersongeval

BLIJVENDE SCHADE

De wijzen van vergoeding voor toekomstige schade.


Voor de vergoeding van de blijvende schade, kent de rechtspraak 3 wijzen van vergoeding:

  1. de toekenning van een RENTE
  2. vergoeding door KAPITALISATIE
  3. de toekenning van een FORFAIT

De rechter beoordeelt onaantastbaar, maar binnen de perken van de conclusies van de partijen:
⇒ het bestaan en de omvang van de schade,
⇒ alsook de wijze en het bedrag van de vergoeding nodig voor het volledige herstel van de schade.

Indien de rechter vaststelt dat hij de door partijen voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen, motiveert hij dit. De berekeningswijze kan verschillen naargelang de aard van de schade voortvloeiend uit de blijvende ongeschiktheid.


1. RENTE

De toekenning van een geïndexeerde en al dan niet herzienbare rente is de meest passende vorm voor de schadevergoeding voortvloeiende uit een ernstige blijvende ongeschiktheid.
Het komt erop neer dat het slachtoffer voor de toekomst een maandelijks of jaarlijks, periodiek, bedrag ontvangt en dit gedurende de volledige resterende effectieve levensduur.
Deze vergoedingswijze sluit het beste aan bij de werkelijke toekomstige schade, rekening houdend met de reële levensduur van het slachtoffer.

Deze methode biedt het voordeel dat het slachtoffer niet geconfronteerd wordt met een uitputting van zijn vergoeding vooraleer de vergoedbare periode is verstreken en behoedt de schadelijder voor toekomstige en dus onzekere elementen.

 

2. KAPITALISATIE


Een tweede methode van vergoeding van de toekomstige schade, is deze door kapitalisatie.
Het is de omzetting van de rente in een kapitaal over de periode waarover de vergoeding na de rechterlijke uitspraak of minnelijke regeling verschuldigd is.
De 
te hanteren kapitalisatiecoëfficiënt wordt bepaald in functie van de statistische gegevens op het ogenblik van de uitspraak of de minnelijke regeling, niet van de consolidatiedatum of een andere voorgaande datum.

Rekening houdend met de actuele rendementen van financiële beleggingen of investeringen waarover het slachtoffer beschikt, evenals het vrije gebruik dat deze heeft over het kapitaal dat hem/haar voortijdig ter beschikking wordt gesteld, stellen de auteurs van de Indicatieve Tabel voor om een rentevoet van 1 % in aanmerking te nemen. Deze is vatbaar voor aanpassing in meer of in min, rekening houdend met de concrete omstandigheden.
 

3. FORFAIT

Een derde wijze van vergoeden is de toekenning van een forfaitair bedrag.

Deze methode is geschikt ten aanzien van geringe tot gematigde ongeschiktheden.


Volgens de "indicatieve tabel"
Leidraad voor de raming van schade in België

De blijvende schade

→ De wijzen van vergoeding (rente, kapitalisatie, forfait)
→ Medische kosten na consolidatie
→ De hulpmiddelen
    - materiële hulpmiddelen
    - hulp van derden
→ De persoonlijke, huishoudelijke en economische ongeschiktheid
    - De persoonlijke ongeschiktheid, BPO = Blijvende Persoonlijke Ongeschiktheid
         - pijn
         - esthetische schade (Tabel met bedragen  Vergoeding litteken)

         - seksuele schade
         - genoegenschade 
    - De huishoudelijke ongeschiktheid, BHO = Blijvende Huishoudelijke Ongeschiktheid
    - De economische ongeschiktheid, BEO = Blijvende Economische Ongeschiktheid
         - inkomensverlies
         - verhoogde inspanningen en vermindering van de economische waarde
         - forfaitaire vergoeding
         - postprofessionele schade

→ Schade geleden door de naastbestaanden
→ Voorbehoud
→ Tabel van de forfaitaire vergoedingen

Bron: Indicatieve tabel 2020 (ook nog van toepassing in 2024)

Overzicht VERGOEDINGEN LETSELSCHADE Vergoeding PERSOONLIJKE ONGESCHIKTHEIDVergoeding HUISHOUDELIJKE ONGESCHIKTHEIDVergoeding ECONOMISCHE ONGESCHIKTHEIDVergoeding BLIJVENDE SCHADEVergoeding ESTHETISCHE SCHADE (LITTEKEN)

Uw eigen raadsdokter?

uw raadsdokter adviserende arts deskundige lichamelijke schade letselschade schadevergoeding

Laat u bijstaan door een
onafhankelijke eigen raadsdokter !


Hij of zij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Laat u begeleiden stap voor stap
zodat u de schadevergoeding ontvangt
waar u recht op heeft!

Graag info
over een
raadsdokter