Voorbeeld: overeenkomst voor vaststelling van de MINNELIJKE MEDISCHE EXPERTISE MME

OVEREENKOMST VOOR VASTSTELLING VAN DE
MINNELIJKE MEDISCHE EXPERTISE

TUSSEN:

  • enerzijds, .............................................................. (naam verzekeringsmaatschappij)
  • anderzijds, ............................................................ (naam slachtoffer)

De partijen komen overeen wat volgt:

Daar de partijen de traagheid en de kosten van een Gerechtelijke medische expertise wensen te vermijden, nemen zij de beslissing, zich zonder enig voorbehoud neer te leggen bij de besluiten van
dokter ............................................. die eerste ondergetekende aangesteld heeft, en van dokter ........................................................ die de tweede ondergetekende heeft.

Beide geneesheren-deskundigen hebben als opdracht samen ........................................(naam) te onderzoeken teneinde daarbij de duur en de graden van tijdelijke ongeschiktheid en de graad van eventuele blijvende ongeschiktheid te bepalen.

Zij zullen zich bij hun onderzoek mogen steunen op alle nuttige inlichtingen en mogen daarbij ook de nodige specialisten consulteren.

Alvorens met hun werkzaamheden te beginnen, zullen de beide voornoemde geneesheren in gemeen overleg een derde deskundige kiezen, wiens eventuele taak het zal zijn een beslissing te nemen bij niet-overeenstemming tussen hen. Indien deze tussenkomst ingeroepen moet worden, zullen de besluiten van de derde deskundige, die niet gebonden is de mening van een van de twee gekozen geneesheren te volgen, doorslaggevend en onherroepelijk zijn.

De gekozen geneesheren zullen één enkel rapport opstellen en hun beslissing moet gemotiveerd zijn. Ingeval de derde deskundige als scheidsrechter zou moeten optreden, stelt hij het rapport op.
De deskundigen zullen aan elke partij een exemplaar van het rapport verstrekken. Zij zijn van alle verdere formaliteiten vrijgesteld.

Voor het geval dat de twee door de partijen gekozen deskundigen het niet eens worden over de keuze van een derde, zal deze aangewezen worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de woonplaats van ....................................... (naam slachtoffer), op verzoek van de meest gerede partij of één der deskundigen.
Indien één der deskundigen mocht overlijden of de hem toevertrouwde opdracht weigeren, wordt hij op dezelfde wijze vervangen als waarop hij werd aangesteld.

Elke partij neemt de honoraria en kosten van zijn adviserend geneesheer ten laste. De kosten van de eventuele derde geneesheer alsmede de expertisekosten met name voor de speciale onderzoeken, worden voor de helft door elke partij gedragen.

De partijen leggen zich zonder enig voorbehoud neer bij de besluiten opgenomen in het rapport opgesteld in het kader van deze minnelijke medische expertise.

Opgemaakt, te ...................................... op ......../......../............

Voor akkoord,                                                                  Voor akkoord,

 

....................................................                                           ....................................................

naam slachtoffer + handtekening                                naam verzekeringsmaatschappij + handtekening

Overzicht LETSELSCHADE Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?Blanco in te vullen MEDISCH ATTEST in pdf downloadenHoeveel schadevergoeding krijg ik voor mijn LITTEKEN?Tijdelijke Persoonlijke Ongeschiktheid (TPO)Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid (THO)Tijdelijke Economische Ongeschiktheid (TEO)

navragen even navragen kost je niets
Even navragen hier, kost je niets!

Wacht niet, stel je vraag!

Uw advocaat bij schade

Wij kunnen je helpen met een gratis advies.

mening van een advocaat advies gratis

Vraag nu al vrijblijvend advies over "ongeval en schade", "lichamelijke schade", "verdachte en slachtoffer", "mijn gezin, familie en ik", "tussenkomst van mijn verzekering", "reisannulatie/vluchtannulatie"

Neem contact op ...