Mijn voertuig totaal verlies na een ongeval?

auto totaal verlies autoschade schadeweb schade

 

Volgens de expert van de verzekeringsmaatschappij is mijn voertuig "totaal verlies". Kan ik eisen dat mijn voertuig toch hersteld wordt?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen technisch totaal verlies en economisch totaal verlies.

Er is sprake van:

  • technisch totaal verlies, als je voertuig niet meer kan worden hersteld, zodat het opnieuw voldoet aan de technische en veiligheidsvoorschriften. 
  • economisch totaal verlies, als de waarde vóór ongeval van je voertuig na aftrek van de wrakwaarde kleiner is dan de kostprijs van de herstelling.

Je vergoeding kan niet hoger zijn dan de vastgestelde waarde van het voertuig vóór het ongeval. Volgens de aansprakelijkheidsregels moet de schadevergoeding de benadeelde immers in dezelfde situatie plaatsen als die van vóór het ongeval.

Wanneer de herstellingskosten groter zijn dan de werkelijke schade die de eigenaar lijdt, dan zou een herstelling eigenlijk neerkomen op een grotere vergoeding dan er werkelijke schade geweest is (wat niet kan).

Bij onenigheid over de berekeningen van de expert kan je de rechtsbijstandverzekering inschakelen om je belangen te behartigen bij de autoverzekeraar en via die weg eventueel een tegenexpertise bekomen. 

Overigens belet niets jou het bedrag van je schade te claimen en daarna toch over te gaan tot herstelling, waarbij je dan natuurlijk zelf zal instaan voor de meerkost. Het staat je ook vrij op zoek te gaan naar een goedkopere hersteller of een goedkopere herstelling (bv. door het gebruik van tweedehandsonderdelen) om op die wijze toch nog het ‘totaal verlies’ te vermijden.

 
LEIDRAAD OM UW SCHADE TE RAMEN

INDICATIEVE TABEL:

 

1. Voertuigschade

1.1. Basisbedrag 

In principe wordt de schade, voortvloeiend uit het verlies van een voertuig of de noodzaak om het te laten herstellen, vergoed op basis van het proces-verbaal van de deskundige dat tot stand is gekomen op initiatief van de verzekeraar van de benadeelde (toepassing van de RDR-conventie) of van de verzekeraar van de aansprakelijke. Deze processen-verbaal verbinden enkel de ondertekenaars. 

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een nieuw voertuig of een oldtimer, kan wegens een waardevermindering na de herstelling een forfaitaire vergoeding van 10 % worden toegekend op de waarde van het zwaar gehavende voertuig, bij ontstentenis van concrete elementen om deze schade te begroten. 

1.2. De btw 

In het geval van een totaal verlies heeft de schadelijder, die niet btw-plichtig is toch recht op de btw, zelfs wanneer hij het vernielde voertuig niet vervangt of wanneer hij de schade- vergoeding aanwendt voor de aankoop van een tweedehandswagen waarop bij de aankoop geen btw verschuldigd is of slechts btw op het verschil tussen de verkoop- en de inkoopprijs van de garagist. De btw-aanslagvoet is deze op het ogenblik van de vervanging van het voertuig. Indien het voertuig van een niet-btw-plichtige bij een ongeval wordt beschadigd, heeft de schadelijder recht op de btw, ongeacht of hij al dan niet de herstelling laat uitvoeren. 

1.3. Takel- en stallingskosten 

De takelkosten maken deel uit van de vergoedbare schade.
De stallings- of bergingskosten die aangetoond worden door stukken moeten eveneens ten laste van de aansprakelijke worden gelegd voor de volledige periode gedurende welke het voertuig ter beschikking moet blijven van de deskundige en vervolgens gedurende de tijd nodig voor de verkoop van het wrak of in afwachting van de uit te voeren herstellingen. 

1.4. Gebruiksderving 

1.4.1. Wachttijd 

De duur van de wachttijd stemt overeen met de tijd nodig om de voertuigschade te bepalen en te begroten.
Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden naargelang het een totaal verlies betreft, dan wel een herstelling mogelijk is. 

Als het voertuig niet buiten gebruik is, wordt 1 dag toegekend voor de expertiseverrichtingen. 

Indien bij de herstelling het voertuig geïmmobiliseerd is, wordt de wachttijd verlengd tot de dag waarop de benadeelde kennis krijgt van de kostprijs van de herstelling.

In het geval van een totaal verlies wordt de wachttijd verlengd tot de dag waarop de benadeelde in kennis wordt gesteld van het totale verlies en, in het voorkomend geval van de waarde van het wrak, behalve indien het slachtoffer het bewijs levert van een grotere schade. 

1.4.2. Herstellingsduur 

Onder de herstellingsduur wordt begrepen de tijd die nodig is om de herstellingen uit te voeren aan het voertuig, in beginsel conform de gegevens van het deskundig verslag. 

1.4.3. Vervangdagen 

De vervangings- of mutatieduur betreft de tijd die nodig is om het vernielde voertuig te vervangen; deze duur moet concreet worden bewezen. Bij gebrek aan concrete elementen ter zake kan er een forfait worden toegekend van 15 dagen. 

1.4.4. Vergoeding wegens gebruiksderving 

Indien de benadeelde een vervangwagen huurt heeft hij recht op de terugbetaling van de gemaakte kosten op voorwaarde dat de vervangwagen van hetzelfde type is.
Bovendien kan als besparing voor het niet-gebruik van het eigen voertuig een bedrag worden aangerekend gelijk aan 10 % van de huurfactuur. 

Indien geen vervangvoertuig wordt gehuurd kunnen de hierna vermelde forfaitaire bedragen worden toegekend.

Voertuig 

Vergoeding/dag 

fiets 

€ 5,- 

bromfiets (< 50 cc) 

€ 6,50 

moto
> 50 cc
> 450 cc 


€ 9,-
€ 15,- 

aanhangwagen personenwagen < 500 kg
> 500 kg 

€ 10,-
€ 15,- 

personenwagen (ook voor professioneel gebruik en leasing) 

€ 20,- 

stationwagen 

€ 25,- 

mobilhome 

€ 50,- 

taxi grote maatschappijen 

€ 46,-

Voertuig 

Vergoeding/dag 

taxi zelfstandige uitbater 

€ 59,50 

huurwagen (exclusief leasing) 

€ 46,- 

lichte vrachtwagen
< 2 ton nettolaadvermogen 
> 2 ton nettolaadvermogen 


€ 37,50
€ 37,50 + € 7,50 per ton 

vrachtwagen
< 3 ton nettolaadvermogen 
> 3 ton nettolaadvermogen 


€ 46,-
€ 46,- + € 10,- per ton 

eigenaar van één vrachtwagen 

€ 62,- 

tankwagen
< 3,5 ton nettolaadvermogen
> 3,5 ton nettolaadvermogen 


€ 112,-
€ 112,- + € 10,- per ton 

kraanwagen 

€ 149,- 

betonwagen 

€ 174,- 

landbouwtractor 

€ 37,50 

trekker van oplegger (163 pk) 

€ 112,- 

oplegger vrachtwagen 

€ 87,- 

ziekenwagen 

€ 87,- 

kampeeraanhangwagen/caravan 

€ 24,- 

autobus of autocar < 50 plaatsen
≥ 50 plaatsen

> 60 plaatsen
> 70 plaatsen 
> 80 plaatsen

€ 45,-
€ 89,50
€ 112,-
€ 136,50
€ 174,- 

1.4.5. Financiering 

Indien het slachtoffer voor de aanschaf van een ander voertuig of voor de uitvoering van de herstellingskosten een lening aangaat, maken de kosten van deze financiering met inbegrip van de interesten een vergoedbare schade uit. 

2. Verplaatsingskosten 

Het is aan het slachtoffer om een precies overzicht te verschaffen van zijn verplaatsingen. Indien de verplaatsingskosten forfaitair worden berekend, wordt een vergoeding van 0,33 euro/km aanvaard, ongeacht het type van voertuig. 

3. Administratiekosten 

Een forfaitaire tegemoetkoming van 100,00 euro kan toegekend worden uit hoofde van de administratie, de correspondentie- en de telefoonkosten.

 

4. Kledijschade 

Wanneer een dergelijke schade wordt aangetoond maar de omvang ervan niet exact kan worden bewezen, kan ex aequo et bono een vergoeding van 375,00 euro worden toegekend voor de gehele kledij, de vetusteit inbegrepen. 

5. Medische kosten voor en na de consolidatie 

Het komt aan het slachtoffer toe een volledig overzicht te verschaffen van de medische en farmaceutische kosten die te wijten zijn aan het ongeval; bij dit overzicht dienen de bewijsstukken van deze kosten gevoegd te worden, evenals een overzicht van de tussenkomsten van de mutualiteit. 

Zowel de kosten voor als na de consolidatie worden in aanmerking genomen.
De deskundige opdracht, zoals nader omschreven in een volgend hoofdstuk, nodigt de deskundige expliciet uit zich over deze kosten uit te spreken.
Indien het kosten betreft die zich voordoen na de rechterlijke uitspraak zullen deze vergoed worden, hetzij door ze te integreren in de rente, hetzij door een kapitalisatie of, bij gebrek daaraan, forfaitair. 

Volledige indicatieve tabel KLIK HIER

 

Reactie toevoegen

VERZEKERING RECHTSBIJSTAND ONDERSCHRIJVEN?

Meer info

Kies uw waarborgen! KLIK HIER

 

verzekering rechtsbijstand