BURGERLIJKE PARTIJ STELLEN - woordenlijst - klacht indienen - geseponeerd - minnelijke schikking - vervolging

De Procureur des Konings heeft de keuze:

 1. Hij beslist de dader van de feiten waarvoor u klacht hebt ingediend te vervolgen:

  a) door hem rechtstreeks voor de rechtbank te DAGVAARDEN, na een onderzoek dat door zijn diensten werd verricht en onder zijn leiding werd gevoerd (vooronderzoek)
  U kan zich burgerlijke partij stellen.
  Dit betekent dat u een schadevergoeding vraagt aan de rechter voor de u aangedane feiten. Dit gebeurt op de zitting.

  b) of dat onderzoek toe te vertrouwen aan een ONDERZOEKSRECHTER (gerechtelijk onderzoek)
  Ook hier kan u zich burgerlijke partij stellen waardoor u een aantal bijkomende rechten verwerft.
   
 2. Hij geeft de voorkeur aan een MINNELIJKE SCHIKKING:
  door een geldbedrag voor te stellen dat de dader van een wanbedrijf dient te betalen aan de ontvanger van de boeten, nadat de benadeelde werd vergoed en daarvan een bewijs werd geleverd.
   
 3. Hij geeft de voorkeur aan een STRAFBEMIDDELING:
  door te bemiddelen tussen de dader en het slachtoffer om de wijze van vergoeding en herstel van de schade overeen te komen.
   
 4. Hij laat de zaak ZONDER GEVOLG (= seponeren)
  bijvoorbeeld:
  - als er onvoldoende bewijsmateriaal is voor het misdrijf
  - als de bezwaren tegen de dader onvoldoende zijn
  - wegens de relatieve ernst van het misdrijf waardoor vervolging niet gepast is
  - als de schuldige niet werd geïdentificeerd of gevonden

Wenst u in dat laatste geval toch verder gevolg aan de zaak
is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.

navragen even navragen kost je niets
Even navragen hier, kost je niets!

INDICATIEVE TABEL: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING

Woordenlijst

Misdrijf:

 • algemene term waarmee elke handeling of handelswijze wordt aangegeven die in het Strafwetboek (of door bijzondere wetten) wordt omschreven en die wordt bestraft met een strafrechtelijke sanctie. Naargelang de ernst van de sanctie onderscheidt men overtredingen, misdrijven en misdaden.

In het Belgische stafrecht bestaan er 3 soorten van misdrijven:

1. Overtreding:

 • lichtste vorm van een misdrijf, het is meestal de politierechtbank die zich zal uitspreken over een overtreding. 
  voorbeelden: openbare dronkenschap, nachtlawaai, inbreuken op het verkeersreglement, ...

2. Wanbedrijf:

 • een zwaarder misdrijf dan een overtreding waar ook zwaardere straffen aan gekoppeld zijn, het is de correctionele rechtbank die uitspraak doet over wanbedrijven.
  voorbeelden: slagen en verwondingen, misbruik van vertrouwen, diefstal, oplichting, ...

3. Misdaad:

 • Misdaden zijn de ernstigste misdrijven waar het hof van assisen zich over zal uitspreken
  voorbeelden: moord, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige, ...

Procureur des Konings:

 • magistraat die aan het hoofd staat van het parket van een rechtbank van eerste aanleg. Hij staat in voor de toepassing van de wet, volgt het strafproces en leidt de politiediensten bij gerechtelijke onderzoeken.


Rechtstreekse dagvaarding:

 • daad waardoor de procureur des Konings of de burgerlijke partij een zaak aanhangig maakt bij de rechtbank.


Strafproces:

 • kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling (boete, gevangenisstraf,...) en tot schadeloosstelling (de burgerlijke partij legt haar schadeclaim voor)


Vervolgen:

 • de term die meestal gebruikt wordt om de bevoegdheid van de procureur des Konings aan te geven om iemand die ervan verdacht wordt een misdrijf te hebben gepleegd naar de strafrechter te verwijzen.


Vooronderzoek:

 • onderzoek dat door de procureur des Konings wordt ingesteld.


Burgerlijke partij:

 • iemand die een strafproces instelt of er aan deelneemt om een vergoeding van de schade te eisen die hij of zij naar eigen zeggen heeft geleden als gevolg van een misdrijf.


Burgerlijk proces:

 • kan resulteren in een veroordeling tot schadeloosstelling.


Burgerlijke rechtbank:

 • rechtbank die belast is met het beoordelen van zaken waarin enkel privébelangen in het geding zijn (rechtbank van eerste aanleg of vredegerecht).


Gerechtelijk onderzoek:

 • onderzoek dat door de onderzoeksrechter wordt uitgevoerd om na te gaan of er misdrijven werden gepleegd en door wie.

INDICATIEVE TABEL: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING