Persoonlijke ongeschiktheid, huishoudelijke ongeschiktheid, economische ongeschiktheid

Het leven van het slachtoffer omvat in feite 3 wel onderscheiden domeinen:

 1. het persoonlijke-extrapatrimoniale leven
 2. de verschillende huishoudelijke activiteiten
 3. het professionele leven

Een ongeval met lichamelijke letsels heeft een impact op verschillende zaken van het dagelijks leven.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten ongeschiktheid:


1. → PERSOONLIJKE ONGESCHIKTHEID

De "persoonlijke ongeschiktheid" kan omschreven worden als "het geheel" van de gevolgen van de aantasting van de fysieke en de psychische integriteit op de handelingen en de gedragingen in het dagelijks extrapatrimoniale leven, met inbegrip van de pijnen die volgens de medisch deskundige normalerwijze verbonden zijn aan het letsel, evenals de psychische schade die hier gewoonlijk mee gepaard gaat.

De persoonlijke ongeschiktheid omvat onder meer:

 • de beperkingen, ongemakken en de aantasting van de gedragingen en/of ervaringen en/of handelingen in het dagelijks leven te wijten aan het letsel; 

 • de pijnen die gebruikelijk gepaard gaan met dit letsel; 

 • de frustraties en angsten waartoe dit alles leidt; 

 • de invloed op de persoonlijke activiteiten zoals vrijetijdsbesteding, sportbeoefening en hobby’s en op de sociale, vriendschappelijke en familiale relaties. 

Hoeveel bedraagt de VERGOEDING PER DAG Tijdelijke Persoonlijke Ongeschiktheid (TPO)?

 


2. → HUISHOUDELIJKE ONGESCHIKTHEID

De "huishoudelijke ongeschiktheid" kan omschreven worden als de aantasting van het energetisch of functioneel potentieel van het slachtoffer met een economisch waardeerbare weerslag op zijn geschiktheid tot het vervullen van de huishoudelijke taken, wat zich uit in een gedeeltelijke of een totale onmogelijkheid, dan wel het leveren van verhoogde inspanningen; hierbij wordt rekening gehouden met zijn actuele familiale situatie en de voorzienbare evolutie ervan.

Als huishoudelijke taken kunnen onder meer worden beschouwd:

 • de opvoeding van de kinderen,
 • het onderhoud van de woning en de tuin,
 • de huishoudelijke aankopen en de ermee gepaard gaande verplaatsingen,
 • de bereiding van de maaltijden,
 • het onderhoud van de kledij,
 • het administratieve en budgettaire beheer van het huishouden,
 • de zorg voor huisdieren.

Hoeveel bedraagt de VERGOEDING PER DAG Tijdelijke Huishoudelijke Ongeschiktheid (THO)?


3. → ECONOMISCHE ONGESCHIKTHEID

De "economische ongeschiktheid" kan omschreven worden als het geheel van de gevolgen van de aantasting van de fysieke en psychische integriteit op de handelingen en de gedragingen in het professioneel en lucratief leven van het slachttoffer, alsook de aantasting van de concurrentiekracht van het slachtoffer op de arbeidsmarkt.

Hoeveel bedraagt de VERGOEDING Tijdelijke Economische Ongeschiktheid (TEO)?


DE BLIJVENDE SCHADE

 Blijvende Persoonlijke Ongeschiktheid (BPO)
 Blijvende Huishoudelijke Ongeschiktheid (BHO)
 Blijvende Economische Ongeschiktheid (BEO)
Hoe wordt de VERGOEDING VOOR BLIJVENDE SCHADE bepaald?

Hoe verloopt een MEDISCHE EXPERTISE?Kan ik een voorbeeld zien van een BESLUIT VAN EEN RAADSDOKTER?Wat is een Minnelijke Medische Expertise (M.M.E.)?Wat is een Gerechtelijke Medische Expertise?INDICATIEVE TABEL 2020 (in pdf) nog steeds van toepassing in 2024: BEREKENING VAN DE SCHADEVERGOEDING.Blanco in te vullen MEDISCH ATTEST in pdf downloadenHoeveel vergoeding krijg ik voor mijn LITTEKEN? Overzichtstabel vergoedingen

raadsgeneesheer raadsdokter dokter lichamelijke schade

KLIK HIER VOOR DE INDICATIEVE TABEL IN PDF VERSIE 2020 (ook van toepassing in 2024)

 


 

DE TIJDELIJKE SCHADE

 

 1. Hulpmiddelen
  ​- Materiële hulpmiddelen
  - Hulp van derden

 2. Persoonlijke tijdelijke ongeschiktheid

 3. Tijdelijke huishoudelijke ongeschiktheid

 4. Tijdelijke economische ongeschiktheid
  - Verlies van inkomen
  - Verhoogde inspanningen

 5. Specifieke schade
  - De pijn
  - De esthetische schade
  - De seksuele schade
  - De genoegenschade

 6. Verlies van een schooljaar
  - Materiële schade
  - Morele schade
  - Achterstand in de loopbaan

 7. Schade geleden door de naastbestaande

 

DE BLIJVENDE SCHADE

 

 1. Consolidatie
  Datum van de genezing of van de consolidatie van de letsels (blijvende letsels en de overblijvende klachten)
   
 2. Hulpmiddelen
  - Materiële hulpmiddelen (prothesen, orthesen, technische hulpmiddelen, aanpassing van de woning of van een voertuig)
  - Hulp van derden
   
 3. Persoonlijke, huishoudelijke, economische ongeschiktheid
  - Blijvende Persoonlijke Ongeschiktheid (BPO)
  - Blijvende Huishoudelijke Ongeschiktheid (BHO)
  - Blijvende Economische Ongeschiktheid (BEO)
                  * Inkomensverlies
                  * Verhoogde inspanningen
                  * Postprofessionele schade
   
 4. Specifieke schade
  - Pijn
  - Esthetische schade
  - Seksuele schade
  - Genoegenschade
   
 5. Schade door weerkaatsing
  Dit betreft een schade die de naastbestaanden lijden door het aanzien van het slachtoffer waarvan de dagelijkse en langdurige toestand gekenmerkt wordt door een uitzonderlijke psychische, fysieke of mentale aftakeling.
   
 6. Voorbehoud (reserves)

 

 

OVERLIJDEN

 

 1. Begrafeniskosten
   
 2. Schade ex haerede
  Dit betreft een schade die het geheel van de morele en materiële nadelen omvat die het slachtoffer lijdt tussen de datum van het ongeval en deze van zijn overlijden.
   
 3. Schade van de naastbestaande
  - Morele schade
  - Materiële schade
                  * Schade wegens het verlies van inkomsten van de overledene
                  * Schade geleden door verlies van huishoudelijke taken geleverd door het slachtoffer


  KLIK HIER - leidraad voor de raming van schade - INDICATIEVE TABEL IN PDF VERSIE 2020 (van toepassing in 2024)

Uw eigen raadsdokter?

Laat u bijstaan door een onafhankelijke eigen raadsdokter !


Hij of zij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Laat u begeleiden stap voor stap zodat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft!


INFO
OVER
RAADSDOKTER
klik hier

 

Lees ook de artikels:

"U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval?"
"Overzicht schadeposten: Indicatieve tabel"
"Indicatieve tabel"