REGRES OF VERHAAL VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

Verhaalsrecht van uw verzekeraar: 
Wanneer kan uw verzekeringsmaatschappij een uitbetaalde vergoeding aan derden terugvorderen van u?

Het afsluiten van een Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)-autoverzekering is verplicht als u met de wagen de baan opgaat. Zo zijn de slachtoffers van een ongeval  dat u veroorzaakt, zeker dat ze een schadevergoeding krijgen van uw verzekeraar. Maar in sommige situaties, bijvoorbeeld bij dronkenschap of als u opzettelijk iemand aanrijdt, heeft uw verzekeraar verhaalsrecht, ook 'regres' genoemd.

Wat betekent regres of verhaalsrecht?

Verhaalsrecht betekent dat uw verzekeraar de schadevergoeding die hij betaalde aan de slachtoffers, volledig of gedeeltelijk van u terug kan eisen. Dat kan bijvoorbeeld als u een verkeersongeval veroorzaakte terwijl u dronken was, een rijverbod had, deelnam aan een straatrace … Er zijn 2 soorten verhaalsrecht: een volledig en een beperkt verhaalsrecht.

navragen even navragen kost je nietsEven navragen hier, kost je niets!

Wanneer kan een verzekeraar een volledig verhaalsrecht uitoefenen?

Uw verzekeraar kan de uitgekeerde schadevergoeding aan de slachtoffers volledig van u terugvorderen als u opzettelijk een ongeval veroorzaakte. Bijvoorbeeld als u met opzet een voetganger aanreed. Maar negeerde u een rood licht en reed u daarna iemand aan, dan is er geen regres mogelijk. In dat geval gebeurde de aanrijding niet opzettelijk.

Verzwijgt u dat uw 18-jarige zoon regelmatig met uw auto rijdt en veroorzaakt hij een auto-ongeluk? In dat geval kan uw verzekeraar de volledige schadevergoeding, uitbetaald aan het slachtoffer, van u terugeisen. Als uw zoon regelmatig met uw wagen rijdt, moet u dat laten weten aan uw adviseur of makelaar. Zijn naam wordt dan mee in de autopolis opgenomen zodat hij mee verzekerd is. Doet u dat niet, dan verzwijgt u opzettelijk belangrijke informatie en kan uw verzekeraar dus een volledig verhaalsrecht of regres uitoefenen.

Betaalt u uw verzekeringspremie niet, dan kan uw verzekeraar uw contract opzeggen. In dat geval bent u niet meer verzekerd en hoeft uw verzekeraar niemand meer te vergoeden als u een ongeval veroorzaakt. Het slachtoffer van het verkeersongeval zal een schadevergoeding ontvangen van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Het Fonds zal nadien verhaalsrecht uitoefenen op u.

Het overzicht van de gevallen waarin uw verzekeraar verhaalsrecht kan uitoefenen, vindt u terug in de algemene voorwaarden van uw autoverzekering.

Wanneer kan een verzekeraar een beperkt verhaalsrecht uitoefenen?

Bij een beperkt verhaalsrecht eist de verzekeraar slechts een gedeelte van de schadevergoeding terug. Bijvoorbeeld als u dronken een ongeval veroorzaakt en er een verband is tussen uw dronkenschap en het ongeval. Of als u met de auto rijdt terwijl uw rijbewijs ingetrokken is of als u te veel personen vervoert in uw wagen.

Bij een beperkt verhaalsrecht is wat u zelf moet betalen, afhankelijk van de grootte van de schadevergoeding.

Grootte schadevergoeding

U betaalt zelf

Van 0 tot en met en 10.411,53 euro

De volledige som

Tussen 10.411,53 en 61.973,38 euro

De helft van de schadevergoeding, met een minimum van 10.411,53 euro

Meer dan 61.973,38 euro

30.986,69 euro

Het recht van de verzekeraar om uitbetalingen terug te vorderen van haar verzekerde bij een ongeval

Een BA-verzekeraar moet de schade aan een slachtoffer vergoeden wanneer de aansprakelijkheid van haar verzekerde of verzekeringnemer bij een ongeval betrokken is. In een beperkt aantal gevallen kan een verzekeraar haar uitgaven achteraf verhalen op de verzekerde of op de verzekeringnemer, het zogenaamde verhaal of regres

Wanneer kan een verzekeraar een recht op verhaal bij een ongeval uitoefenen?

In volgende gevallen kan regres of verhaal worden uitgeoefend: 

Regres of verhaal tegen de verzekeringnemer zelf 

- Ingeval de dekking van de overeenkomst is geschorst wegens de niet-betaling van de premie; 

- Ingeval van een opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens betreffende het risico bij het sluiten of in de loop van de overeenkomst; 

De mededelingsplicht bestaat uit volgende elementen: een nauwkeurige mededeling van alle door de verzekeringnemer bekende omstandigheden. De gegevens moeten redelijkerwijs beschouwd worden als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico door de verzekeraar en moeten van belang zijn voor de beoordeling van dit risico. 

- Ingeval van een onopzettelijke verzwijging of onjuiste mededeling van gegevens betreffende het risico die aan de verzekeringnemer kunnen worden verweten; 

Regres of verhaal tegen de verzekerde die het ongeval heeft veroorzaakt 

- Opzettelijke daden; 

- Schadegeval waarbij het voertuig werd gebruikt ingevolge van misbruik van vertrouwen, oplichting of verduistering; 

- Dronkenschap of een gelijkaardige toestand ten gevolge van het gebruik van producten, andere dan alcohol; 

Regres of verhaal tegen de verzekeringnemer en indien daartoe grond bestaat tegen de verzekerde, die niet de verzekeringnemer is 

- Deelname aan snelheidsritten of snelheidswedstrijden; 

- De bestuurder voldoet niet aan de Belgische wetten en reglementen ter zake. (te jong, geen rijbewijs, sturen tijdens rijverbod) 

- Ontbreken van een geldig schouwingsbewijs; 

- Het reglementair of contractueel toegelaten aantal vervoerde personen overschrijden of wanneer het vervoer van personen in strijd is met de contractuele bepalingen. 

Kennisgevingsplicht van de verzekeraar 

Volgens de wettelijke regeling is de verzekeraar verplicht om, op straffe van verval van zijn recht van verhaal, de verzekeringnemer of de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn bedoeling om verhaal in te stellen van zodra hij op de hoogte is van de omstandigheden van het ongeval en de feiten waarop zijn besluit gegrond is. 

De kennisgevingsplicht houdt verband met het recht van verdediging van de verzekerde of de verzekeringsnemer, die zijn persoonlijk verweer moet kunnen organiseren. 

De verplichting is van dwingend recht en is wordt door de rechtspraak redelijk streng beoordeeld ten aanzien van de verzekeraar.

Aan de persoon zelf tegen wie het verhaal zal worden uitgeoefend 

De kennisgeving is geldig wanneer ze gebeurt aan het laatste gekende adres door de verzekeraar, en dit zelfs indien het niet of niet meer het wettelijk adres is van de verzekerde. 

De bedoeling om verhaal in te stellen (hoeft geen beslissing te zijn) 

Enkel de intentie en niet de definitieve beslissing moet meegedeeld worden. De verzekeraar kan de intentie hebben om zijn recht van verhaal te laten gelden, maar het naderhand toch niet opportuun vinden om effectief tot verhaal over te gaan. 

Op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze 

De verzekerde mag niet meer twijfelen aan de bedoeling van de verzekeraar om de bedragen van hem terug te vorderen).

Tijdige kennisgeving aan de verzekerde om verhaal of regres uit te oefenen bij een ongeval! 

De termijn voor de kennisgeving loopt vanaf het ogenblik dat de verzekeraar beschikt over alle informatie die hem redelijkerwijze toelaat zijn beslissing te nemen.

Indien de kennisgeving te vroeg (voor de verzekeraar kennis kon nemen van de omstandigheden van het ongeval) of te laat (verschillende maanden nadat hij er kennis van kon nemen) gebeurt, is het recht van de verzekeraar vervallen. Dit betekent dat hij geen regres meer kan uitoefenen met betrekking tot het betreffende ongeval.

De kennisgeving moet dus gebeuren van zodra de verzekeraar op de hoogte is van de feiten: dit zijn vage begrippen die ruimte laten voor interpretatie en u toelaten om het mogelijke verhaal van de verzekeraar te betwisten!

Lees ook:

"Wat is een maneuver?"
"artikel 12bis : RITSEN"
"Prioritaire voertuigen voorrang verlenen?"
"Wanneer is iemand een ZWAKKE WEGGEBRUIKER?"
"Dronken rijden - DRONKENSCHAP - ALCOHOLINTOXICATIE - ADEMTEST"
"Schade aan de auto door put in het wegdek"
"TOTAAL VERLIES - PERTE TOTALE - TOTAL LOSS"
"Verhaal of regres van de verzekeringsmaatschappij"