Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website Schadeweb.

Door de website Schadeweb te gebruiken, verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden van gebruikers van Schadeweb worden niet aanvaard.

De intellectuele rechten van de door derden aangeboden informatie kunnen door Schadeweb niet nagetrokken worden en vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de aanbieder(s) van deze informatie.

Schadeweb stelt alles in het werk om te voorzien in een permanente toegang van de gebruiker tot de site. Indien onvoorziene omstandigheden, storingen, onderbrekingen of noodzakelijk onderhoud, de site ontoegankelijk of slechts gedeeltelijk toegankelijk maken, kunnen gebruikers van de site geen schade verhalen op Schadeweb.

Schadeweb neemt geen aansprakelijkheid aan betreffende de inhoud van de aangeboden of de aangevraagde informatie, die onder de uitsluitende verantwoordelijkheid valt van de aanbieder of de aanvrager van deze informatie. In het bijzonder wordt geen enkele financiële informatie door Schadeweb op haar juistheid gecontroleerd en bijgevolg garandeert Schadeweb dan ook geen juistheid van de aangeboden informatie.

Schadeweb neemt geen aansprakelijkheid aan als gevolg van onjuiste of onvolledige opname of foutief doorsturen van informatie. Ook de geldigheid van de informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van Schadeweb.

Een aanvraag voor bijkomende informatie over gepubliceerde aanbiedingen wordt door Schadeweb naar de betrokken aanbieders doorgestuurd. Het staat deze aanbieders vrij al dan niet de gewenste informatie te bezorgen, zonder enige aansprakelijkheid voor Schadeweb.

Schadeweb is te allen tijde en zonder opgave van reden gerechtigd de aangeboden informatie te weigeren of de al geplaatste informatie te verwijderen van de site zonder dat hiertegenover enige schadevergoeding staat.

Schadeweb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van de aangeboden of de aangevraagde informatie, in het bijzonder voor de eventueel daaruit volgende beslissingen of daden die door de gebruiker worden genomen op basis van deze informatie zoals eventuele contacten of contracten.

Schadeweb raadt alle gebruikers van haar website aan om professionele begeleiders te raadplegen.

Schadeweb behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen aan te brengen aan de vorm en de inhoud van de site.

Eventueel opgenomen publiciteit op haar website weerspiegelt geen standpunt van of binding met Schadeweb.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid of de geldigheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden.

Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, valt uitsluitend onder de bevoegde rechtbanken van Hasselt. Het Belgisch recht is van toepassing en de proceduretaal is Nederlands.