Ongeval met een voertuig? Hoe zit het met GEBRUIKSDERVING?

gebruiksderving auto wagen vergoeding derving lichte vracht fiets mobilhome schade ongeval

niet kunnen gebruiken van je voertuig - vergoeding GEBRUIKSDERVING

Gebruiksderving (in gemeen recht) volgens de indicatieve tabel

Gebruiksderving

1. Wachttijd

De duur van de wachttijd stemt overeen met de tijd nodig om de voertuigschade te bepalen en te begroten indien het voertuig buiten gebruik is ten gevolge van het ongeval, behoudens een vertraging te wijten aan een nalatig optreden van de schadelijder. 

Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden naargelang het een totaal verlies betreft, dan wel een herstelling mogelijk is. 

Als het voertuig niet buiten gebruik is, kan 1 dag wachttijd worden toegekend voor de expertiseverrichtingen, tenzij de schadelijder een langere duur bewijst. Indien bij de herstelling het voertuig geïmmobiliseerd is, kan de wachttijd verlengd worden tot de dag waarop de benadeelde kennis krijgt van de kostprijs van de herstelling. 


In het geval van een totaal verlies kan de wachttijd worden verlengd tot de dag waarop de benadeelde in kennis wordt gesteld van het totale verlies, van de waarde voor het ongeval en van de waarde van het wrak.

 

2. Herstellingsduur

Onder de herstellingsduur wordt begrepen de tijd die nodig is om de herstellingen uit te voeren aan het voertuig, in beginsel conform de gegevens van het deskundig verslag.

3. Vervangdagen

De vervangings- of mutatieduur betreft de periode die nodig is om het vernielde voertuig te vervangen. Deze duur moet worden bewezen. Bij gebrek aan concrete elementen ter zake kan er een forfait wor- den toegekend van 15 dagen.

 

4. Vergoeding wegens gebruiksderving

Indien de benadeelde een vervangwagen huurt heeft hij recht op de terugbetaling van de gemaakte kosten, op voorwaarde dat de vervangwagen van hetzelfde type is. 

Bovendien kan als besparing voor het niet-gebruik van het eigen voertuig een bedrag worden aangerekend gelijk aan 10 % van de huurfactuur. 

Indien geen vervangvoertuig wordt gehuurd of ter beschikking wordt gesteld, kunnen de hierna vermelde forfaitaire bedragen worden toegekend:

gebruiksderving derving auto ongeval

5. Financiering

Indien het slachtoffer voor de aanschaf van een ander voertuig of voor de uitvoering van de herstellingskosten een lening aangaat, kunnen de kosten van deze financiering met inbegrip van de interesten een vergoedbare schade uitmaken.

Bron: indicatieve tabel 2020 (van toepassing in 2023)

Hoeveel kost een AUTOVERZEKERING?Hoeveel krijg ik nog voor mijn oude wagen?Ben ik in fout? Gratis adviesEUROPEES AANRIJDINGSFORMULIERBETWISTING? Voorbeeld INGEVULD AANRIJDINGSFORMULIER

In fout of niet, het kan een groot verschil uitmaken.
Advocaten zoeken voor u uit wie aansprakelijk is voor de schade.

Bezorg het europees aanrijdingsformulier (EAF) en/of andere informatie (foto’s, strafdossier, verklaringen, …) zodat we een globaal zicht krijgen op de juiste omstandigheden van het ongeval.

Stuur het door via ons contactformulier "Wie is in fout bij een ongeval?" en je krijgt een gratis advies over de aansprakelijkheid (klik hier voor een advies). Een team van advocaten, allemaal "specialist in verkeersrecht", staat klaar om u verder te helpen. Zij bestuderen gratis uw dossier en binnen de 24u (tijdens werkdagen) ontvangt u een eerlijk antwoord.
ongeval aanrijding botsing in fout? in recht? aansprakelijkheid
Hier een aantal "cases", voorbeelden met een ingevuld aanrijdingsformulier (situatieschets + aangeduide kruisjes):
"Gelijktijdig maneuver: voertuig A en voertuig B reden achteruit weg uit parkeerstand."
"Een voertuig inhalen terwijl het voertuig linksaf ging om een parking op te rijden."
"Kettingbotsing met 3 auto's: werd het middelste voertuig doorgeduwd?"
"Hoofdbaan oprijden terwijl een voertuig aan het inhalen is op de hoofdbaan."
"Ongeval op een rondpunt (rotonde)."
"Voorrang van rechts op het kruispunt"
Lees ook:
"Heel belangrijke tips bij het invullen van het AANRIJDINGSFORMULIER"
"VOORBEELDEN INGEVULD AANRIJDINGSFORMULIER - BEN IK IN RECHT?"
"Ongeval? Aanrijding met de wagen? Maak foto's met je smartphone!"
"Wie is in fout bij een VERKEERSONGEVAL?"
"Via een app op je smartphone het aanrijdingsformulier samen invullen en ondertekenen"
"BLANCO Europees aanrijdingsformulier"

gebruiksderving derving auto

gebruiksderving derving auto voertuigschade