Bouwen of verbouwen: Alle Bouwplaatsrisico's ABR

 

ABR alle bouwplaats risico's verzekering bouwverzekering bouw woning gebouw

ABR : Alle Bouwplaatsrisico's

Wat:

De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s dekt de schade aan een bouwwerk of geheel van bouwwerken.

 

Waarom:

Meestal vallen slechts de risico’s van spectaculaire bouwwerken op. Toch loopt elke bouwer risico’s, zelfs bij de bouw van een eenvoudige eengezinswoning.

Wat zijn de belangrijkste gevaren:

 • schade en verlies te wijten aan overmacht: vb. storm en onweer, temperatuurschommelingen, aardbevingenen, aardverschuivingen, blikseminslag, overstroming,…
 • schade en verlies te wijten aan brand en ontploffing, al dan niet op de bouwplaats begonnen
 • schade ten gevolgen van bouwplaatsongevallen (zoals bij menselijke fouten) en wegens diefstal op de bouwplaats
 • schade en verlies als gevolg van materiaalfout, ontwerpfout, rekenfout,…
 • schade aan materialen, uitrustingen en bouwmachines op de werf

 

Wie heeft er belang bij:

 

De bouwheer: als opdrachtgever en uiteindelijke eigenaar na de oplevering sluit hij

best een ABR-polis af voor eigen rekening en voor rekening van alle bij de bouw betrokken partijen.

De bouwheer kan bijvoorbeeld alleen opdraaien voor de wachttijden en de prijs- verhogingen voortvloeiend uit deaanstelling van nieuwe aannemers ter vervanging van failliete voorgangers. Daarnaast loopt hij persoonlijk risico’s zonderverhaalsrecht t.o.v. de andere partijen in geval van gebeurtenissen zoals diefstal, brand, ontploffing, wanneer hiervoor geen aansprakelijke derde kan worden aangewezen.

 

De aannemers: zij zijn burgerlijk aansprakelijk voor elke fout van hun personeelsleden, maar ook voor de enormeverscheidenheid van schadegevallen die het gebouw in opbouw kunnen treffen (brand, materiaalgebrek, uitvoeringsfout,instorting…).

De bouwheer kan de aannemers daarenboven aansprakelijk stellen voor alle schade op contractuele basis.

 

De architecten en studiebureaus: ontwerpfouten, berekeningsfouten, gebrekkig toezicht, vergissing in het bodemonderzoek.

 

De promotor: de combinatie met een ALOP-verzekering (Advance Loss of Profits of toekomstige financieel verlies) of meteen huurdervingverzekering wordt aangeraden.

 

 

Wat is het doel:

1.   dekking van de materiële schade aan het bouwwerk zelf

2.   dekking van alle lichamelijke en materiële schade aan derden

 

Vanaf wanneer moet de verzekering aanvangen:

De bouwtermijn of constructietermijn vangt aan vanaf het afladen van de eerste te verzekeren voorwerpen op de werf en neemt een einde bij de voorlopige oplevering van het gebouw.

 

Welke aanvullende waarborgen kunt u bijkomend onderschrijven:

Voor schade aan de bouwwerken zelf:

1.   Schade aan de bestaande gebouwen en eventueel de inboedel ervan

2.   Schade vastgesteld tijdens de onderhoudstermijn

3.   Instorting of gedeeltelijke instorting

4.   Controle van de werken door een erkend controlebureau
 

De verzekering van de aansprakelijkheid:

1.   Uw BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) tijdens de onderhoudsperiode

2.   Uw BA tijdens de onderhoudsperiode voor brand en ontploffing

3.    De dekking ‘burenhinder’ (art. 544 B.W.) : een buur stelt u als bouwheer aansprakelijk voor abnormale burenhinder op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, uw buur hoeft geen fout te bewijzen.
Nieuwe wet vanaf 01/09/2021: Bovenmatige BURENHINDER artikel 3.101 van het NIEUW Burgerlijk Wetboek

4.   Schade ten gevolge van trillingen, verlaging van de grondwaterstand, het wegnemen van steunen,…

5.   Schade door vertragingen

 

De verschillende aannemers hebben bij een ABR-polis belang dat ze allemaal in dezelfde polis worden verzekerd. Dit is om betwistingen, discussies en tijdrovende expertises te voorkomen.
 

Een verzekering Alle Bouwplaatrisico's (ABR):

All Risk verzekering voor schade aan het gebouw

 • Vanaf de aanvang van de bouwwerken tot de voorlopige oplevering zijn het gebouw in opbouw en de uitrusting die in het gebouw geïntegreerd moeten worden (keuken, verwarming,...) verzekerd tegen alle risico's (o.a. tegen brand, ontploffing, storm, glasbreuk, schade veroorzaakt door een onderaannemer,...)
   
 • Diefstal, vandalisme en natuurrampen (overstromingen, aardbevingen,...) zijn ook verzekerd
   
 • De instorting of stabiliteitsproblemen van het gebouw, die het gevolg zijn van een fout in het ontwerp, de berekeningen, de plannen of door een eigen gebrek van de materialen zijn ook verzekerd.
   
 • Bij een verbouwing worden zowel gedeeltelijke of volledige instorting als stabiliteitsproblemen van het bestaand gebouw verzekerd (voor zover ze het gevolg zijn van de werken).