aanrijding omheining / poort / gebouw - conventie "aanrijding door voertuigen"

aanrijding gebouw poort omheining conventie aanrijding aanrijding voertuigen auto botsing

Conventie "Aanrijding door voertuigen” = een overeenkomst tussen verzekeringsmaatschappijen.
 

Deze overeenkomst is ontstaan op 1 april 1994 en betreft de in de brandverzekeringscontracten opgenomen dekking “Aanrijding door Voertuigen” met betrekking tot de schade veroorzaakt aan het verzekerde gebouw door een aanrijdend voertuig.

Belangrijk is dat de schadelijdende partij hier door zijn eigen verzekeraar vergoed wordt en zich niet dient te richten tot de tegenpartij.

De brandverzekeraar zal de vergoeding realiseren volgens de modaliteiten van zijn contract, hetgeen doorgaans betekent dat de bepaling ervan in nieuwwaarde zal geschieden, terwijl de verantwoordelijke partij in gemeen recht enkel de werkelijke waarde zou vergoeden, hetgeen gunstig uitvalt voor het slachtoffer.

De conventie “Aanrijding door voertuigen” heeft tot doel de regeling van schadegevallen “aanrijding door voertuigen” door de brandverzekeraar te versnellen, alsmede het verhaal uit te oefenen jegens de verzekeraar auto te reglementeren.

De conventie voorziet dat de schadebegroting (ofwel op basis van een EXPERTISE ofwel indien de brandverzekeraar zich akkoord verklaard met de cijfers van het schadebestek) wordt vastgesteld op verzoek en op kosten van de brandverzekeraar.

De autoverzekeraar is er toe gehouden de besluiten van deze expertise te aanvaarden, op voorwaarde dat de geleden materiële schade in nieuwwaarde 7.377,31 EUR excl. BTW (ABEX INDEX 744) niet overschrijdt.

Het verhaal uitgevoerd jegens de verzekeraar auto gebeurt in “werkelijke waarde” en dit overeenkomstig de volgende berekening:

Nieuwwaarde (zie expertiseverslag) – 12%

 

Tekst conventie “aanrijding door voertuigen”:

Deze overeenkomst is van toepassing tussen de toegetreden ondernemingen wat betreft de in de brandverzekeringscontracten opgenomen dekking « aanrijding door voertuigen ». De doelstellingen zijn de volgende :

a)         het slachtoffer rechtstreeks vergoeden voor zijn totale schade;

b)         derhalve, het verhaal vermijden dat het slachtoffer zou overwegen te nemen op de aansprakelijke partij, zijn BA-Motorrijtuigverzekeraar of het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF);

c)         de discussie uitschakelen tussen de BA-Motorrijtuigverzekeraars, het GMWF en de Brandverzekeraars wat betreft de expertise van de beschadigde goederen, de vergoeding ervan en de problemen van aansprakelijkheid;

d)         de overlappingen tussen schadebeheersnetten uitschakelen;

e)         het verhaal tussen de betrokken ondernemingen vereenvoudigen en versnellen;

f)         de algemene kosten verminderen.

De BA-Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdende voertuig of het GMWF betaalt de totale uitgaven van de Brandverzekeraar terug conform huidige conventie onder aftrek van een forfaitair bedrag van 12 %. Deze terugbetaling geeft aan de BA-Motorrijtuigverzekeraar of aan het GMWF een subrogatierecht, ten belope van dit bedrag, in de rechten en rechtsvorderingen van de Brandverzekeraar tegen de aansprakelijke derden.

De toegetreden ondernemingen alsook het GMWF verbinden er zich toe in hun onderlinge betrekkingen de expertises door de Brandverzekeraar na te leven voor ieder geval van schade waarvan het bedrag in nieuwwaarde niet hoger is dan € 3.718,40 (tegen ABEX-index 375), exclusief BTW.

Deze overeenkomst is van toepassing op voorwaarde dat de Brandverzekeraar van de beschadigde goederen en de BA-Motorrijtuigverzekeraar van het aanrijdend voertuig tot de overeenkomst toegetreden zijn. In geval van niet-verzekering BA Auto zal de conventie toegepast worden tussen de Brandverzekeraar en het GMWF.

De overeenkomst is van toepassing zodra de volgende voorwaarden vervuld zijn :

-           het verzekerde en beschadigde goed moet zich in België bevinden;

-           er moet rechtstreeks of onrechtstreeks contact zijn tussen het motorrijtuig, een gedeelte ervan of de lading ervan en het beschadigde goed;

-           het goed moet verzekerd zijn bij een tot de overeenkomst toegetreden onderneming en de brandverzekeringsovereenkomst moet voorzien zijn van de waarborg « Aanrijding door voertuigen »;

-           het motorrijtuig moet onderworpen zijn aan de verplichte BA-verzekering en verzekerd zijn bij een toegetreden onderneming of onverzekerd zijn;

-           het motorrijtuig moet bestuurd zijn door een derde;

-           het bedrag van de schade in nieuwwaarde mag niet hoger zijn dan € 3.718,40 (tegen ABEX-index 375) exclusief BTW.

 

AANRIJDING SCHUIFPOORT
SCHADE AAN SIERPOORT
BESCHADIGDE POORT
SCHADE AAN CARPORT AFDAK

KLIK HIER