BOUWEN - Voorlopige oplevering en definitieve oplevering

Oplevering

Na het beëindigen van de werken gaan de partijen over tot de oplevering.
De oplevering is de handeling waarbij de opdrachtgever, eventueel bijgestaan door zijn architect, het bouwwerk in ontvangst neemt en goedkeurt.
Zij impliceert dat de opdrachtgever erkent dat de werken volgens de overeenkomst en volgens de regels van goed vakmanschap werden uitgevoerd.


Draagwijdt en gevolgen van de "voorlopige" en "definitieve" oplevering.

VOORLOPIGE OPLEVERING:

 • Vaststelling van de voltooiing van de werken
 • Het bouwwerk wordt eigendom van de bouwheer. Hij draagt dienvolgens voortaan het "risico" van het tenietgaan van het bouwwerk.
 • De onderhoudswerken die niet noodzakelijk zijn als gevolg van een fout van de aannemer, vallen voortaan ten laste van de bouwheer, tenzij anders bedongen.
 • Er kan niet langer gewag worden gemaakt van de laattijdige uitvoering (conventionele boeten of gemeenrechtelijke schadevergoeding), tenzij hiervoor voorbehoud gemaakt werd. Zelfs indien voorbehoud gemaakt werd hiervoor, houden de vertragingsboetes op te lopen op de dag van de voorlopige oplevering.
 • Houdt geen aanvaarding in, zelfs niet voor zichtbare gebreken, tenzij anders in het contract bepaald.
 • Enkel indien dit het contract voorzien is, vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid

 

DEFINITIEVE OPLEVERING:

 • Vertrekpunt tienjarige aansprakelijkheid (tenzij anders bepaald, tenzij in het contract vermeld werd dat de tienjarige aansprakelijkheid begint te lopen vanaf de voorlopige oplevering)
 • Het einde van de verplichtingen waartoe de aannemer tijdens de waarborgtermijn gehouden was.
  De gebreken en onvolmaaktheden die vermeld werden in het proces-verbaal van voorlopige oplevering worden geacht hersteld te zijn.
 • Het saldo van de aannemingsprijs en gestelde of ingehouden waarborgsommen worden eisbaar, tenzij anders bedongen.
 • De definitieve en onherroepelijke erkenning dat de werken uitgevoerd werden volgens de overeenkomst, het lastenboek en volgens de regels der kunst.
 • De aannemer is volledig ontlast van alle verantwoordelijkheden voor de zichtbare gebreken met uitzondering van die gebreken die vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid.
Lees ook:

Burenhinder? Foutloze aansprakelijkheid, artikel 544 B.W.
Nieuwe wet vanaf 01/09/2021: Bovenmatige BURENHINDER artikel 3.101 van het NIEUW Burgerlijk Wetboek
10 jaar aansprakelijk voor LICHTE VERBORGEN GEBREKEN ???
Tienjarige aansprakelijkheid voor gebreken die de stabiliteit in het gedrang brengen