STORMSCHADE - OVERMACHT of GEBREK ? - Omgewaaide boom of afgevallen dakpannen - schade door storm

1. Tussenkomst van de eigen verzekering

In de meeste gevallen is er tussenkomst van een eigen verzekering in het kader van de waarborg storm. 

Een brandverzekering kan tussenkomst verlenen voor schade aan de verzekerde woning en inboedel. Een omniumverzekering kan tussenkomst verlenen voor schade aan het verzekerde voertuig. 

De tussenkomst van de eigen verzekering is de beste keuze aangezien de effectieve uitbetaling van de vergoeding zeker is en relatief snel kan gebeuren. 

De verzekeringsmaatschappij vergoedt de schade onder aftrek van een contractuele vrijstelling zoals bepaald in de verzekeringsovereenkomst. Het bedrag van de vrijstelling kan verhaald worden op de aansprakelijke derde of diens B.A.-verzekeraar.

 

 

2. Verhaal naar een aansprakelijke tegenpartij (derde)

 

In het geval dat er geen tussenkomst is van een eigen verzekering, kan men trachten de geleden schade te verhalen op de aansprakelijke derde of diens B.A.- verzekeraar. Ook bij tussenkomst door de eigen verzekering kan de contractuele vrijstelling verhaald worden op de aansprakelijke derde. Uw Rechtsbijstandsverzekeraar kan u hierbij helpen!

 

Het effectieve verhaal van de geleden schade is echter niet altijd vanzelfsprekend. Het bewijs van de betrokken aansprakelijkheid dient immers geleverd te worden en dit volgens de principes van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 1384, eerste lid B.W.: Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft.

 

Artikel 1384, eerste lid B.W. regelt de aansprakelijkheid van de bewaarnemer voor de zaken die onder zijn bewaring zijn.

 

Bijvoorbeeld: de aansprakelijkheid van de eigenaar van een boom en van de eigenaar van de woning met losgekomen dakpannen.

 

Om de bewaarnemer van een schadeveroorzakende zaak met succes aansprakelijk te kunnen stellen voor de veroorzaakte schade, moet men een gebrek in de zaak bewijzen, wat een moeilijke bewijslast is. Een gebrek in de zaak is een abnormaal kenmerk of een afwijkende gesteldheid die van die aard is dat ze schade veroorzaakt.

 

De rechtspraak is hierbij streng: het volstaat niet om te stellen dat de boom gebrekkig was louter en alleen omdat hij omgevallen is en schade veroorzaakt heeft (d.i. negatief bewijs). De eisende partij zal het bewijs moeten leveren van een abnormaal gebrek in de zaak (vb. de slechte staat van de boom, ouderdom, rottende takken,…) én bewijzen dat door dit gebrek de schade werd veroorzaakt.

Indien men het gebrek in de zaak niet kan bewijzen, kan men geen aansprakelijkheid inroepen van de bewaarnemer van de zaak.

 

Stormachtige weersomstandigheden worden vaak als een geval van overmacht ingeroepen door de bewaarder om zich van zijn aansprakelijkheid te bevrijden.

Overmacht is een onvoorzienbare gebeurtenis die men niet kan toekennen aan een aansprakelijke. In dat geval kan de schadelijder met bewijs van een gebrek in de zaak nog steeds trachten aan te tonen dat de schade ook zonder de stormachtige weersomstandigheden maar juist door het gebrek in de zaak zou zijn ontstaan (bijvoorbeeld een boom in een uitzonderlijk slechte staat).

 

De bewijslast rust m.a.w. volledig op de schadelijder/eisende partij en is zwaar. Het is bijgevolg van belang om een zo volledig mogelijk dossier samen te stellen aan de hand van foto’s van de plaatsgesteldheid e.d. om een effectief gebrek in de zaak aan te tonen. Dergelijke foto’s zijn, naast de foto’s van de schade zelf, onontbeerlijk.

 

 

WATERSCHADE LEK LEIDING WATERINSIJPELING VOCHT

WATERSCHADE in uw woning?

Waterinsijpeling via het dak? Lek in een leiding? Lekkage douchebak? Lek afvoer? Lek riolering? Lek in badkamer?

Doe beroep op uw eigen privé-expert! Opmaak van een becijferde lijst van de opgelopen schade. 
Tussenkomst voorzien in uw brandverzekering of rechtsbijstandsverzekering.

info over
TEGENEXPERT

stormschade huis woning storm brandverzekering

STORMSCHADE aan uw woning?

Doe beroep op een eigen expert om u bij te staan in uw schaderegeling.

Windsnelheid minimum 80 km/u volgens meting dichtsbijzijnde station van het KMI of in een straal van 10 km rond uw woning gelijkaardige schade door de wind.
Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk 

info over
TEGENEXPERT

brand schade rook roet tegenexpert niet akkoord expert brandverzekering

BRANDSCHADE in uw woning?

Schade door brand, rook en roet.
Laat u bijstaan door een eigen expert om uw schade te begroten en uw belangen te verdedigen tijdens de expertise met de expert van de brandverzekering

De privé-expert maakt een gedetailleerde verliesstaat op van de opgelopen schade.

info over
TEGENEXPERT

schade inbraak diefstal woning huis tegenexpert juwelen expert inbraakschade

DIEFSTALSCHADE aan uw woning

Bent u slachtoffer van een diefstal of inbraak?

Laat u bijstaan door een eigen expert die voor u een becijferde lijst van de schade (schade aan de woning en gestolen voorwerpen) zal opmaken. Bij diefstal van juwelen zal een juwelenexpert zorgen voor een gedetailleerde becijferde lijst.

info over
TEGENEXPERT

 

ADVERTEREN OP SCHADEWEB.BE